Coals – Interview

Kasia Kowalczyk and Łukasz Rozmysłowski originally met to record one song together, after Kasia heard some of Lukasz’s music on Youtube. Deciding to carry on their collaboration as Coals they’ve become one of Poland’s most exciting new acts despite not having an album out and being independent.

We spoke with the duo about Hip-Hop, their Silesian roots and their debut album.

Coals is a nod to the Silesian roots of the band.
Kasia: For me it’s our region, our tradition. My grandfather was a coal miner.
Łukasz: My grandfather and my father were also miners. For us it represents tradition and childhood.

Would you say the Silesian influences your music?
K: Silesia can be very melancholic.
L: Now I don’t think the melancholic landscapes still have such an influence on our music. We are changing.
K: We’re inspired by rap music at the moment. Silesia is famous for rap. The history of Polish rap starts in Silesia, with artists like Kaliber 44. Even though the region doesn’t influence our music we are really connected to this area.

How has hip-hop been influencing your music?
K: We haven’t started rapping, but we are using hip-hop sounds.
L: Rhythmn also. We’ve been listening to a lot of hip-hop.
K: I like cloudrap a lot, so artists like Yung Leen, Asap Rocky
L: and Run the Jewels.

How’s the album coming along?
K: It will be ready in the autumn. The album will be eclectic.
L: It’s not closed yet, it’s still changing.

Do you have a title?  
L: Now, it’s ‘Tamogochi’, but we have more names.
K: It’s not for certain.
L: The first one we had was ‘Sandbox’?
K: No ‘Lomo’ from Lomography.
L: We want something connected with our childhood.

Does your childhood influence your lyrics as well?
K: Yeah for sure.

Will it be on a label or are you staying independent?
L: We are looking for a label.
K: We are in talks with some labels but we have to wait. If it fails we will release our album in Poland ourselves.

You guys have been playing a lot of shows outside of Poland recently.
L: Yeah, the long drives have been hard sometimes.
K: Nine hours a day. The last tour lasted two weeks and we visited: France, Holland, Czech Republic Switzerland and Hungary. We were really tired but really fascinated by these places and we met a lot of people.

L: We were surprised because we now know in Paris we have a small group of fans. They came to two shows and were singing along to our songs.
K: They also had choreography to our songs.
L: They’d come to Amsterdam especially from Paris.
K: and the next day they were at our Paris show. We also found out they are connected to our friend, who we’d met in Iceland. Everything is connected.

Kasia you have a media art background, is that reflected in your videos?
L: We want to use it more.
K: We want to create our third video in the summer. We feel a little strange when others create for our music.
L: For our last two videos we worked with directors.
K: Of course it’s good to collaborate with other people, but we always have our own vision and maybe it’s good to try and do it ourselves.


Coalsweb02e.jpg

Kasia Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski spotkali się, aby wspólnie nagrać jedną piosenkę po tym jak Kasia usłyszała muzykę Łukasza na serwisie Youtube. Decydując się na współpracę jako Coals stali się jednym z najbardziej ekscytujących nowych polskich projektów muzycznych, pomimo swojej niezależności oraz braku jakiekolwiek wydanego albumu.

Rozmawialiśmy z duetem o hip-hopie, śląskich korzeniach i o ich debiutanckim albumie.

Coals to ukłon w kierunku śląskich korzeni zespołu.
Kasia: Dla mnie to nasz region, nasza tradycja. Mój dziadek był górnikiem.
Łukasz: Mój dziadek i mój ojciec również byli górnikami. Dla nas ta nazwa reprezentuje tradycję i dzieciństwo.

Czy powiedzielibyście, że Śląsk ma wpływ na Waszą muzykę?
K: Śląsk potrafi być bardzo melancholijny.
L: W tej chwili nie sądzę, że melancholiczne krajobrazy nadal mają taki duży wpływ na naszą muzykę. Zmieniamy się.
K: Teraz inspirujemy się rapem. Śląsk słynie z rapu. Historia polskiego rapu rozpoczyna się na Śląsku z takimi artystami jak na przykład Kaliber 44. Pomimo, że ten region nie ma wpływu na naszą muzykę, jesteśmy naprawdę z nim związani.

W jaki sposób hip-hop wpływa na Waszą muzykę?
K: Nie zaczęliśmy jeszcze rapować, ale używamy dźwięków hip-hopu.
L: Rytmu również. Słuchamy dużo hip-hopu.
K: Lubię cloudrap, więc artystów takich jak Yung Leen, Asap Rocky
L: i Run the Jewels.

Jak wygląda obecnie praca nad Waszym albumem?
K: Album będzie gotowy jesienią. Będzie eklektyczny.
L: Nie jest jeszcze ukończony, nadal coś zmieniamy.

Czy macie już tytuł?
L: Teraz jest to “Tamogochi”, ale mamy więcej tytułów.
K: Nie jesteśmy jeszcze pewni.
L: Pierwszym z nich był “Sandbox”?
K: Nie, ‘Lomo’ od nazwy firmy Lomography.
L: Chcemy czegoś związanego z naszym dzieciństwem.

Czy Wasze dzieciństwo wpływa również na Wasze teksty?
K: Tak, na pewno.

Czy album zostanie wydany przez wytwórnię płytową czy pozostaniecie niezależni?
L: Szukamy wytwórni płytowej.
K: Rozmawiamy z kilkoma wytwórniami, ale musimy poczekać. Jeśli się nie powiedzie, wydamy nasz album w Polsce samodzielnie.

Ostatnio graliście wiele koncertów poza granicami Polski.
L: Tak, długie trasy i jazda samochodem były czasem męczące.
K: Dziewięć godzin dziennie. Ostatnia trasa trwała dwa tygodnie i odwiedziliśmy: Francję, Holandię, Szwajcarię Czechy i Węgry. Byliśmy bardzo zmęczeni, ale naprawdę zafascynowani tymi miejscami. Poznaliśmy również wielu ludzi.

L: Byliśmy zdziwieni, ponieważ dowiedzielismy się, że w Paryżu mamy małą grupę fanów. Przybyli na dwa koncerty i śpiewali nasze utwory razem z nami.
K: Mieli też choreografię do naszych piosenek.
L: Przybyli do Amsterdamu specjalnie z Paryża.
K: A następnego dnia byli na naszym koncercie w Paryżu. Dowiedzieliśmy się również, że znają się z naszym przyjacielem, którego spotkaliśmy się w Islandii. Wszystko jest połączone.

Kasia masz doświadczenie w sztuce medialnej. Czy jest to odzwierciedlone w Waszych teledyskach?
L: Chcemy to bardziej wykorzystać.
K: Chcemy stworzyć nasz trzeci teledysk latem. Czujemy się trochę dziwnie, gdy inni tworzą coś dla naszej muzyki.
L: W ostatnich dwóch teledyskach pracowaliśmy z reżyserami.
K: Oczywiście dobrze jest współpracować z innymi ludźmi, ale zawsze mamy własną wizję i może dobrze jest spróbować i zrobić coś samemu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s